Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van:

Tenax Lederwaren

Hermanus Boexstraat 18

5611 AJ Eindhoven

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven : 17119679

 

Algemene Voorwaarden webshop

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij

uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene

Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat

u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in

welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere

overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer

bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere

derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich

uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op

grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze

webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde

voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien

een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen zeven (7)

werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,

inclusief BTW en exclusief eventuele handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot

levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het

genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het

bestelproces.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode

tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te

annuleren.

 

Artikel 4. Levering

 

4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding

van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht

uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de

overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan

worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de

bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat

noodzakelijk is.

 

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de

producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond

van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico

ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de

overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan

zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier (4) werkdagen na de aflevering,

althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd

kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,

heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te

vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het

recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan onze webshop te

retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien (de

verpakking van) het product onbeschadigd en ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Het aankoopbedrag zal aan u retour worden overgeboekt.

6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden

van de betreffende leverancier.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

 

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van

bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander

communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze

webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze

webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van

opzet of grove schuld van onze webshop .

 

Artikel 8. Overmacht

 

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in

geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op

te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,

zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is

tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop

kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens

de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening

komt.

 

Artikel 9. Diversen

 

9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop

gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop

schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden

gezonden.

9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend

afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog

directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht

doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel

toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere

overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk

rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden

vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare

vergelijkbare bepaling.

9.4 Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te

maken van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de

daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking